Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
183/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7 năm 2018 18/08/2018
168/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn phường Ngọc Lâm tháng 8 năm 2018 17/08/2018
307/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7/2018 25/07/2018
144/BC-UBND Báo cáo gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tháng 7 năm 2018 19/07/2018
44/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” 13/07/2018
162/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 04/07/2018
05/HĐTĐKT Tự chấm điểm và chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm, đăng ký bổ sung danh hiệu CSTĐCS năm 2018 30/05/2018
94/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt-việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 5 phường Ngọc Lâm 18/05/2018
26/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng gương "Người tốt-việc tốt" năm 2018 17/05/2018
107/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 09/05/2018
189/UBND-VP Cho ý kiến về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 09/05/2018
16/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy Long Biên giai đoạn 2015-2018 23/04/2018
69/BC-UBND Báo cáo tổng hợp bài viết gương điển hình tiến tiên người tốt-việc tốt trong phong trào thi đua tháng 4/2018 của phường Ngọc Lâm 17/04/2018
87/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3 năm 2018 06/04/2018
04/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2009-06/11/2018) 02/04/2018
40/BC-UBND Báo cáo tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 03 năm 2018 của phường Ngọc Lâm 19/03/2018
59/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2018 19/03/2018
39/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường năm 2017 07/02/2018
Dang ki thi dua Đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018 29/01/2018
03/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2018, hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên 23/01/2018