ủy ban mặt trận tổ quốc

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 03/09/2015 | 00:53  | Lượt xem: 1130

.

 

1. Cơ cấu tổ chức

UBMTTQ phường có 29 Ban công tác mặt trận. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã bầu ra 35 Ủy viên UBMTTQ phường trong đó có 5 Ủy viên thường trực gồm: 1 Chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 2 Ủy viên thường trực

2. Danh sách thường trực UB MTTQ phường nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

  

Nguyễn Thị Hải Yến

1973

Chủ tịch

SĐT: 0932264998

Mail:nguyenthihaiyen_longbien@hanoi.gov.vn

  

Nguyễn Hải Đường

1944

Phó chủ tịch

SĐT: 0953072872

  

Bùi Văn Tuyến

1954

Phó chủ tịch

SĐT: 0913534012

  

Đỗ Anh Tuấn

1979

Ủy viên

SĐT: 0936254568

Mail: doanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

Đoàn Minh Trang 1990 Ủy viên

SĐT: 0974934982

Mail: doanminhtrang_longbien@hanoi.gov.vn

3. Chức năng

- Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội , các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Nhiệm vụ

- Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện đường lối chủ  trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ đảng viên, công chức Nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đảng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

5. Thành tích nổi bật

Cấp khen

Khen thưởng

Nội dung khen

Năm

Trung ương MTTQ Việt Nam

Bằng khen

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2004 – 2006

2007

Trung ương MTTQ Việt Nam

Bằng khen

Đã có thành tịch xuất sắc trong công tác Mặt trận

2009

UBMTTQ Thành phố Hà Nội

Bằng khen

Đã có thành tích xuất sắc về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư

2008

UBMTTQ Thành phố Hà Nội

Bằng khen

Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận

2008

UBMTTQ Thành phố Hà Nội

Bằng khen

Tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

2009

UBMTTQ Thành phố Hà Nội

Bằng khen

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận Tổ quốc 5 năm (2005 – 2010)

2010

UBMTTQ Thành phố Hà Nội

Bằng khen

Đã có thành tích trong 15 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

2010

UBMTTQ Thành phố Hà Nội

Bằng khen

Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng

2012

UBMTTQ Thành phố Hà Nội

Bằng khen

Có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận

2014