tư pháp hộ tịch

Bộ phận tư pháp - hộ tịch
Ngày đăng 03/09/2015 | 01:59  | Lượt xem: 1158

DANH SÁCH CB, CC, LĐHĐ BỘ PHẬN TƯ PHÁP - HỘ TỊCH PHƯỜNG

I. Danh sách CB, CC LĐHĐ

 

Họ và Tên

Chức Vụ

Đỗ Anh Tuấn

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Nguyễn Việt Mỹ

Nhân Viên Tư pháp - Hộ tịch

 
Số điện thoại: 04. 38733664
 
II. Phân công nhiệm vụ.
 

1. Bà Tống Thị Thanh Hoài - công chức Tư pháp - Hộ tịch:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp của phường, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu UBND phường tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở phường.

- Thực hiện rà soát, tự kiểm tra các quyết định, chỉ thị do UBND phường ban hành, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường ban hành.

- Tham mưu UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố xây dựng quy ước, kiểm tra việc thực hiện quy ước; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách theo quy định; quản lý tủ sách pháp luật, hướng dẫn các tổ hòa giải thực hiện hòa giải tại cơ sở; tổng hợp báo cáo công tác hòa giải về phòng tư pháp.

- Tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

- Thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch theo thẩm quyền.

- Tham mưu UBND phường thực hiện một số công việc về quốc tịch theo quy định của pháp luật. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác về Hội Luật gia.

- Quản lý hồ sơ án treo, cải tạo không giam giữ theo luật thi hành án hình sự.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường phân công.

2. Bà Lương Thị Thúy Vân – công chức tư pháp – hộ tịch:

- Làm việc tại  bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chịu sự phân công của Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chứng thực, quản lý các mẫu dấu phục vụ chứng thực; Ghi chép sổ chứng thực; Quản lý hồ sơ, sổ sách của công tác chứng thực.  

- Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực hộ tịch – chứng thực

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Làm đầu mối rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường phân công.

3. Ông: Nguyễn Việt Mỹ - nhân viên LĐHĐ

- Giúp UBND phường trong việc quản lý đối tượng theo luật thi hành án hình sự, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

- Tổ chức thực hiện các quy trình của pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên hòa giải trên địa bàn theo sự hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên

- Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật

- Xây dựng lịch công tác tuần và đánh giá hàng tuần của cá nhân đúng quy định

- Hỗ trợ trong việc tiếp nhận (từ 1 cửa) và làm hồ sơ, sắp xếp hồ sơ hộ tịch

- Chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, chế độ báo cáo công tác theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND phường giao