THÚ Y

Bộ phận Thú y
Ngày đăng 11/09/2015 | 11:46  | Lượt xem: 608

Cán bộ thú y phường

 

Họ và Tên

Chức Vụ

Đỗ Vũ Quỳnh Hoa

Cán bộ Thú y

 

*Chức năng:

Tham mưu giúp Trạm Thú Y quận và UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng Thủy sản; công tác thú y trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

* Nhiệm vụ:

1. Thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Chi cục thú y thành phố, trạm thú y quận.

2. Giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi thú y, thủy sản; tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện các chủ trương chính sách về công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản theo quy định của nhà nước và của Thành phố Hà Nội

3. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức đôn đốc, kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản trên địa bàn; tiêm phòng vệ sinh tiêu độc, kỹ thuật chăn nuôi theo hướng dẫn của Trạm thú y cấp huận.

4. Thực hiện nhiệm vụ quản lý đàn vật nuôi và chất lượng giống vật nuôi, thủy sản, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn phụ trách theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

5. Kiểm tra, nắm bắt tình hình chăn nuôi, thú y, thủy sản trên địa bàn phụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình chăn nuôi, thú y, thủy sản trên địa bàn phụ trách; Kiểm tra theo dõi dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản khi có biểu hiện có dịch bệnh phải kịp thời báo cáo UBND phường và Trạm thú y cấp Quận, đồng thời chủ động tổ chức thực hiện công tác khống chế khoanh vùng dập dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y.