THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên và độ tuổi cấp ủy viên đại hội đảng bộ các cấp
Ngày đăng 18/02/2020 | 17:17  | Lượt xem: 57

Ngày 23/07/2019, Quận ủy Thường vụ Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đai biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Theo kế hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên và độ tuổi cấp ủy viên được quy định như sau:

1. Tiêu chuẩn cấp uỷ viên:

Kiên quyết sàng lọc, không giới thiệu, không để lọt, không bầu vào cấp uỷ khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với Nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

2. Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội:

Thời điểm tính tuổi tham gia cấp ủy: Cấp cơ sở là tháng 4/2020; cấp quận là tháng 6/2020. Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường là tháng 5/2021. Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội là thời điểm đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức.

Dừng việc bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 trước 06 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội:

Những đồng chí giới thiệu lần đầu tham gia cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tại thời điểm bầu cử.

4. Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy:

* Cơ cấu cấp ủy

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, các cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm giảm chất lượng của cấp ủy; thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, phòng, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Việc xây dựng cơ cấu cấp ủy cần chú ý một số điểm sau:

- Kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển cán bộ từ nơi khác đến. Các địa phương và ngành có cơ cấu cấp ủy viên nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì cấp ủy cấp trên điều động người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị từ nơi khác hoặc xem xét bổ sung sau đại hội.

- Thực hiện mô hình Bí thư quận ủy đồng thời là Chủ tịch hội đồng nhân dân quận. Đối với cấp cơ sở, thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền khi thực hiện mô hình thí điểm chính quyền đô thị của Thành phố Hà Nội.

- Thực hiện mô hình bí thư đảng ủy phường đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân phường đối với những nơi có đủ điều kiện.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15%, và có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy; tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ trẻ tuổi (dưới 40 tuổi đối cấp quận, dưới 35 tuổi đối với cấp phường) từ 10% trở lên.

- Cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp uỷ viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp uỷ, ban thường vụ cấp ủy.

- Vào đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị đủ số lượng, cơ cấu thì phải khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ bảo đảm đủ cơ cấu, tỉ lệ theo đúng quy định.

- Cơ cấu cấp ủy, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và việc đổi mới cấp ủy trong lực lượng vũ trang quận, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sẽ có hướng dẫn riêng trên cơ sở các quy định nêu trên và các văn bản chỉ đạo đại hội của Trung ương, Thành phố và tình hình cụ thể của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

 * Số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy

 Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ, phó bí thư cấp ủy như sau:

 - Cấp quận: Số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận từ 39 đến 41 đồng chí; số lượng Ủy viên Ban thường vụ quận ủy từ 11 đến 13 đồng chí.

- Cấp cơ sở: Số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở không quá 15 đồng chí, ban chấp hành đảng bộ cơ sở có 9 ủy viên trở lên được bầu ban thường vụ (không quá 1/3 số lượng ủy viên ban chấp hành); chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 có số lượng cấp ủy viên không quá 07 đồng chí.

- Định hướng cơ cấu thực hiện theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo kế hoạch.

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện và tình hình đội ngũ cán bộ, đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên; cấp ủy khóa mới quyết định số lượng ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy trên cơ sở quy định khung của cấp có thẩm quyền. Những nơi thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư thì đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ theo quy định nêu trên.

5. Quy trình nhân sự:

- Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Quy định số 03-QĐi/TU ngày 12/10/2018 của Thành ủy Hà Nội, Quy định số 954-QĐ/QU ngày 04/7/2019 của Quận ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về quy trình nhân sự đại hội và nội dung quy trình nêu tại Phụ lục 04 kèm theo kế hoạch này.

- Cấp ủy có thẩm quyền xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy. Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp thực hiện thẩm tra tư cách đại biểu theo quy định. Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề phức tạp, nhất là mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

6. Thực hiện bầu cử trong đại hội:

- Việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi đảng bộ đoàn kết, thống nhất cao; nhân sự dự kiến là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, phải được sự đồng ý của Quận ủy.

- Đại hội các cấp thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ khóa mới, trừ những nơi trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Kết quả giới thiệu của đại hội để cấp ủy khóa mới tham khảo khi bầu bí thư cấp ủy. Trường hợp giới thiệu của đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy.

7. Cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên:

          - Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải căn cứ vào Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn các cấp trên về số lượng, cơ cấu đại biểu đại hội đảng các cấp.

- Cấp ủy triệu tập đại hội căn cứ vào số lượng cấp ủy viên đương nhiệm; số lượng đảng viên; số lượng tổ chức đảng trực thuộc và vị trí quan trọng của từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc để phân bổ đại biểu tham dự đại hội đảm bảo cơ cấu hợp lý, tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến khi quyết định những chủ trương, định hướng lớn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực trình độ, đạo đức lối sống; tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên.

- Số lượng đại biểu đại hội đảng bộ các cấp được quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị:

+ Số lượng đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ quận không quá 300 đại biểu.

+ Đảng bộ cơ sở có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu; có dưới 200 đảng viên tiến hành đại hội đảng viên. Trường hợp đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên nếu có khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên, và được Ban thường vụ Quận ủy đồng ý thì tổ chức đại hội đại biểu. Số lượng đại biểu dự đại hội đại biểu cơ sở từ 120 đến 180 đại biểu, định hướng đối với đảng bộ cơ sở có trên 1000 đảng viên trở lên, số đại biểu dự đại hội không quá 180 đại biểu, từ 500 đến 1000 đảng viên, số đại biểu dự đại hội không quá 150 đại biểu, dưới 500 đảng viên thì số đại biểu dự đại hội không quá 120 đại biểu.

+ Đại hội ở mỗi cấp được bầu một số đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức khi vắng mặt suốt thời gian đại hội cấp trên (số lượng cụ thể do đại hội quyết định)./.

-------------

Nguồn: Ban tuyên giáo Quận ủy