THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niêm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Ngày đăng 12/11/2019 | 15:16  | Lượt xem: 98

Đảng ủy phường Ngọc Lâm vừa ban hành Hướng dẫn số 48-HD/ĐU ngày 01/11/2019 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

/documents/179754/7068629/HD+48.pdf/ff343c81-5c42-4986-a5b0-04729f4d392d