THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" quý I/2019
Ngày đăng 19/01/2019 | 12:11  | Lượt xem: 137

Năm 2019, công tác thông tin, tuyên truyền sẽ tập trung nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể cùng cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động.

Đảng ủy phường Ngọc Lâm giới thiệu toàn văn tài liệu tuyên truyền quý I/2019 do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn.

Xem tài liệu tại đây