Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Trích ngang Trích ngang thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2017 25/10/2017
Thông báo Biên bản họp đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2017 25/10/2017
117/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2017 25/10/2017
22/HĐTĐKT Công văn xét chọn cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 đề xuất Quận khen 22/10/2017
Thông báo Chấm điểm thi đua các phòng ban, đoàn thể thuộc Quận 6 tháng cuối năm 2017 19/10/2017
21/BC-HĐTĐKT Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 18/10/2017
260/BC-UBND Báo cáo tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2017 của phường Ngọc Lâm 18/10/2017
374/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm 16/10/2017
18/UBND-HĐTĐKT Về việc xét chọn người tốt việc tốt cấp phường năm 2017 22/09/2017
240/BC-UBND BC về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 9/2017 của phường Ngọc Lâm 19/09/2017
209/BC-UBND BC về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 8/2017 của phường Ngọc Lâm 19/08/2017
210/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Người tốt-việc tốt" năm 2017; Tổng kết Cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2017 19/08/2017
110/TTr-UBND Tờ trình về việc khen thưởng gương "Người tốt-việc tốt" cấp Quận, Thành phố năm 2017 18/08/2017
183/BC-UBND Báo cáo việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 7/2017 của phường Ngọc Lâm 20/07/2017
153/BC-UBND Báo cáo việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 6/2017 của phường Ngọc Lâm 20/06/2017
153/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 6/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 20/06/2017
191/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB,CC, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2017 06/06/2017
08/HĐTĐKT Công văn về việc Tự chấm điểm, chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm 2017, đăng ký bổ sung danh hiệu CSTĐCS 2017 06/06/2017
82/TTr-UBND Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu " Công dân thủ đô ưu tú" năm 2017 02/06/2017
82/TTr-UBND Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu " Công dân thủ đô ưu tú" năm 2017 02/06/2017