Quy Chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
DS T11 Các trường hợp vi phạm TTĐT tháng 11 năm 2019 18/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
BC T10 BC kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 40, 41, 42, 43 (Tháng 10) 25/10/2019
BC T9 BC kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 36, 37, 28, 29 (Tháng 9) 26/09/2019
BC T8 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 34, 35 (Tháng 08) 29/08/2019
BC T8 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 31, 32, 33 (Tháng 08/2019) 15/08/2019
BC T7 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 27, 28, 29 (Tháng 07/2019) 18/07/2019
BC T6 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 23, 24, 25, 26 (Tháng 06/2019) 27/06/2019
BC T5 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 18, 19, 20, 21, 22 (Tháng 05/2019) 30/05/2019
BC T4 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 14, 15, 16, 17 (Tháng 04/2019) 25/04/2019
BC T3 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 10, 11, 12, 13 (Tháng 03/2019) 28/03/2019
BC T2 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 06, 07, 08, 09 (Tháng 02/2019) 28/02/2019
BC T1 BC kết quả xử lý các điểm vi phạm TTĐT các tuần 01, 02, 03, 04, 05 (tháng 01/2019) 31/01/2019
BC T6 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 6/2018 19/06/2018
BC T5 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 5/2018 22/05/2018
BC T4 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 4/2018 19/04/2018
BC T3 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 3/2018 19/03/2018
BC T2 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 02/2018 21/02/2018
BC T1 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 01/2018 18/01/2018