Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và cấc đoàn thể phường 19/11/2018
47/LCT-UBND Lịch công tác tuần 47/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 18/11/2018
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 12/11/2018
46/LCT-UBND Lịch công tác tuần 46/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 11/11/2018
45/LCT-UBND Lịch công tác tuần 45/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 10/11/2018
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 05/11/2018
Số 44-LT/ĐU Lịch công tác tuân f44 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 29/10/2018
44/LCT-UBND Lịch công tác tuần 44/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 28/10/2018
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/10/2018
43/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 22/10/2018
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 15/10/2018
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 15/10/2018
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 08/10/2018
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 07/10/2018
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 01/10/2018
40/LCT-UND Lịch công tác tuần 40/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 01/10/2018
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 24/09/2018
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 24/09/2018
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 17/09/2018
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 17/09/2018