Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 11/07/2016
28/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 10/07/2016
27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường 04/07/2016
27/LCT-UBND Lịch công tác tuần 27/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 03/07/2016
26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 27/06/2016
26/LCT-UBND Lịch công tác tuần 26/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 25/06/2016
25 - LT/ĐU Lịch công tác tuần 25/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 20/06/2016
25/LCT-UBND Lịch công tác tuần 25/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 19/06/2016
24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 13/06/2016
24/LCT-UBND Lịch công tác tuần 24/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 13/06/2016
23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMMTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 07/06/2016
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 04/06/2016
22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 30/05/2016
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 29/05/2016
21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 25/05/2016
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 25/05/2016
20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 16/05/2016
20/LCT-UBND Lịch cong tác tuần 20/2016 của UBNd phường Ngọc Lâm 15/05/2016
19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 09/05/2016
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/2016 của UBNd phường Ngọc Lâm 08/05/2016