Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
08-LT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08/2017 CỦA ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND - MTTQ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG NGỌC LÂM 20/02/2017
08/LCT-UBND Lịch công tác tuần 08/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 18/02/2017
7-LT/ĐU Lịch công tác tuần 7 - 2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT - XH phường Ngọc Lâm 13/02/2017
07/LCT-UBND Lịch công tác tuần 07/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 12/02/2017
06-LT/ĐU Lịch công tác tuần 06/2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 06/02/2017
06/LCT-UBND Lịch công tác tuần 06/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 05/02/2017
5-LT/ĐU Lịch công tác tuần 5/2017 của Đảng ủy - HĐND - UBnd - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 23/01/2017
4-LT/ĐU Lịch công tác tuần 4/2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 23/01/2017
05/LCT-UBND Lịch công tác tuần 05/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 22/01/2017
04/LCT-UBND Lịch công tác tuần 04/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 22/01/2017
03-LT/ĐU Lịch công tác tuần 3/2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CTXH phường Ngọc Lâm 16/01/2017
03/LCT-UBND Lịch công tác tuần 03/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 15/01/2017
02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02/2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngoc Lâm 09/01/2017
02/LCT Lịch công tác tuần 02/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 09/01/2017
41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 10/10/2016
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 09/10/2016
40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 03/10/2016
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 02/10/2016
39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 26/09/2016
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 25/09/2016