Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 28-LT/ĐU Lịch Công tác tuần 28 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 10/07/2017
28/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 10/07/2017
27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 03/07/2017
27/LCT-UBND Lịch công tác tuần 27/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 01/07/2017
26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 26/06/2017
26/LCT-UBND Lịch công tác tuần 26/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 25/06/2017
25/LCT-UBND Lịch công tác tuần 25/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 19/06/2017
25-LT/ĐU Lịch Công Tác Tuần 25 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 19/06/2017
24/LCT-UBND Lịch công tác tuần 24/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 12/06/2017
24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 12/06/2017
LT-23/ĐU Lịch Công tác tuần 23 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 05/06/2017
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 03/06/2017
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 29/05/2017
22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTT và các đoàn thể phường 29/05/2017
21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTT và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 22/05/2017
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 20/05/2017
20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20 của ĐU - HĐND - UBND, MTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 15/05/2017
20/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 14/05/2017
19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường 08/05/2017
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 07/05/2017