Chính sách - xã hội

Bộ phận Chính sách xã hội
Ngày đăng 04/09/2015 | 16:04  | Lượt xem: 1135

.

I. DANH SÁCH

 

Họ và Tên

Chức Vụ

Đỗ Anh Tuấn Công chức Văn phòng - Thống kê
Bùi Thị Thanh Thủy

Cán bộ Chính sách - xã hội

Trưởng bộ phận

Nguyễn Thanh Trang Nhân viên Chính sách – xã hội
 
 
Số điện thoại: 04. 38733749
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 

- Giúp UBND phường lập chương trình, kế hoạch công tác LĐTBXH và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đã được phê duyệt.

- Theo dõi lực lượng lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn, nắm chắc số lượng và tình hình các đối tượng hưởng chính sách LĐTBXH

- Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình UBND phường giải quyết theo thẩm quyền.

- Tham mưu xây dựng các nội dung công việc liên quan đến công tác trẻ em giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ em từ 0-6 tuổi.

- Thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng chính sách, theo dõi việc chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách, quản lý công trình ghi công liệt sỹ, công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng xã hội trên địa bàn.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

- Giúp UBND phường tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác LĐTBXH của phường.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định và thực hiện những công việc khác do lãnh đạo UBND phường phân công.