học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 03/06/2017 | 10:35  | Lượt xem: 1766

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thực hiện nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chương trình hành động số 11- CTr/QU, ngày 25/01/2017 của Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường Ngọc Lâm xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ phường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ về thực hiện Nghị quyết. Nhận diện các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi. Cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết thành các kế hoạch của từng cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của tập thể, cá nhân và tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nêu tại nghị quyết của Trung ương; Kế hoạch hành động của Đảng  ủy có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ và phân công tổ chức thực hiện để giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở từng cấp, ngành, đơn vị trong toàn đảng bộ phường.

3. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây; các cấp ủy Đảng phải có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; người đứng đầu các cấp phải thực sự đoàn kết, gương mẫu đồng thời có những giải pháp hiệu quả để khắc phục hạn chế tồn tại đã được chỉ ra. Đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm; tập trung giải quyết những vụ việc bức xúc; Việc thực hiện nghị quyết cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng các giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức học tập, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức và hành động trong thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị.

- Tổ chức quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nội dung của Nghị quyết để cụ thể hóa xây dựng thành kế hoạch thực hiện, gắn với tình hình thực tiễn, phù hợp với điều kiện, yêu cầu cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các nội dung của nghị quyết, kế hoạch hành động của Đảng ủy gắn với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; những gương điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực, mô hình mới, cách làm hay; theo dõi, phản ánh trung thực, khách quan tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết, kế hoạch hành động ở các đơn vị trực thuộc.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn đảng bộ về ý nghĩa vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết của đảng. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23 tháng 9 năm 2016 của quận ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cụ thể hóa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp trong việc rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm gắn với công việc được giao. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần coi trọng việc đối thoại, tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, trong đó có phản ánh về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan đơn vị mình phụ trách.

- Chủ động đối thoại những nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của phường.

- Triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 11- CT/TU, ngày 03/10/2012 của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn phường. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính. Quy định số 55 - QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

2. Về nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình

- Kiểm điểm tự phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết được thực hiện gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất. Trong kiểm điểm phê bình và tự phê bình phải thực chất, tự giác, chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, làm qua loa, đại khái, đồng thời phải phòng ngừa việc lợi dụng phê bình để quy chụp, nói xấu, thiếu ý thức xây dựng gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Cấp trên và người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

- Kiểm điểm tập thể: Hàng năm phải được chuẩn bị chu đáo, báo cáo phải thể hiện rõ kết quả, thành tích cũng như các khuyết điểm, yếu kém trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể cấp ủy, trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch hành động của cấp ủy; trong quá trình thực hiện cần tiếp tục làm rõ các bài học kinh nghiệm, đặc biệt là phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân.

- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cá nhân: Phải thể hiện rõ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đối với cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, thành tích cũng như hạn chế, yếu kém của cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực và đội ngũ cán bộ trực tiếp thuộc quyền được giao quản lý, phụ trách; việc thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

- Đổi mới, mở rộng dân chủ, đa dạng các kênh thông tin trong việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức, cá nhân. Trước khi kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên quyết định nội dung, hình thức tổ chức lấy ý kiến đóng góp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân cán bộ diện Đảng ủy quản lý, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Tập thể, cá nhân cán bộ được gợi ý kiểm điểm có trách nhiệm báo cáo giải trình về những nội dung được gợi ý kiểm điểm. Cấp ủy cấp trên trực tiếp phân công đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành trực tiếp dự và chỉ đạo kiểm điểm. Ban Thường vụ Đảng  ủy khi kiểm điểm tập thể, cá nhân, báo cáo xin ý kiến đóng góp của Ban chấp hành Đảng bộ và đồng chí thường vụ Quận ủy phụ trách phường; cấp ủy chi bộ khi kiểm điểm tập thể, cá nhân, báo cáo xin ý kiến đóng góp của chi bộ trước khi báo cáo cấp trên trực tiếp.

- Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm báo cáo với cấp ủy trực tiếp quản lý. Các cấp ủy đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

3. Về công tác tổ chức, cán bộ

-  Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính từ phường tới các đơn vị trực thuộc gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình số 02-CTr/QU của quận ủy và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy. Thực hiện nghiêm túc, có nề nếp công tác đánh giá cán bộ công chức hàng tháng  theo Quyết định 300 - QĐ/QU của Quận ủy đảm bảo dân chủ, khách quan.

- Kiên quyết xử lý; cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về phẩm chất đạo đức, năng lực, tín nhiệm thấp không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cơ quan đơn vị và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt có nhiều dư luận, thắc mắc về sự rèn luyện, nêu gương và không đủ tiêu chuẩn. Rà soát sàng lọc và đưa ngay những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

- Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Thực hiện nghiêm túc quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ đảm bảo thực chất nhằm nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng tháng, năm theo hướng dẫn của cấp trên.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ tiếp theo; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm; chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Phấn đấu nhiệm kỳ 2015-2020, 100% cán bộ chủ chốt đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Đảng.

- Chấp hành việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị Về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 4. Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

- Coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ, đồng thời lựa chọn một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực để kiểm tra giám sát như: việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác quản lý đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất, trật tự xây dựng, cải cách hành chính... Chú trọng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thành nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp uỷ.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đồng thời với kiểm tra giám sát người đứng đầu. Trong đó có nội dung về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

          - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề "nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm".

          - Chỉ đạo việc khắc phục tồn tại sau kiểm tra, giám sát. Xử lý những trường hợp cán bộ vi phạm hoặc để cơ quan, đơn vị yếu kém, xảy ra vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc. Thực hiện thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với hành chính Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội theo thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định.

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa; đồng thời chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc; có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.

5. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

- Thực hiện có hiệu quả quyết định số 217 - QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và quyết định số 218 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với tinh thần cầu thị, thực chất và hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Phát huy vai trò của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Nắm chắc tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phản ánh; tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin của cán bộ và nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên và thông tin kết quả tới cán bộ, đảng viên và nhân dân theo quy định của Đảng và của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tuyên giáo Đảng ủy

- Tham mưu triển khai các giải pháp về công tác tư tưởng, chính trị.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23 tháng 9 năm 2016 của quận ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch của Đảng ủy phường.

- Chủ động định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Chú trọng tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

- Thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2016 - 2020". Theo dõi, đánh giá việc tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề: "Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt DLXH trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2015-2020". Chú trọng việc giải quyết, trả lời và định hướng dư luận xã hội gắn với trách nhiệm của cơ quan, các ngành, các đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc.

- Hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng gắn với vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu theo hướng dẫn của Quận ủy.

2. Tổ chức Đảng ủy

- Tham mưu triển khai các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ.

- Tham mưu giúp Đảng ủy chỉ đạo triển khai:

+ Công tác đánh giá cán bộ hàng năm; đánh giá khi chuẩn bị đề nghị đề bạt, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ.

+ Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên khi kết nạp.

+ Các chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nền nếp sinh hoạt chi bộ. Trọng tâm là chi bộ cơ quan phường, chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

- Phối hợp với UBKT Đảng ủy tham mưu nội dung gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân.

- Tham mưu thành phần tham gia các lớp cập nhật kiến thức; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch gắn với đề án đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

- Tham mưu triển khai các Kế hoạch và thực hiện có hiệu quả giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy.

- Chủ động phát hiện những tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa để tiến hành kiểm tra nhằm ngăn ngừa từ xa, cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe các biểu hiện suy thoái ngay từ khi mới manh nha.

- Phối hợp với Tổ chức Đảng ủy tham mưu triển khai việc thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực việc kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên theo quy định trước khi đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

4. Khối Dân vận Đảng ủy

  - Nâng cao chất lượng hoạt động của khối vận của Đảng ủy, tổ dân vận các TDP. Duy trì chế độ giao ban, kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

- Tham mưu các giải pháp tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là các quy chế đã ban hành trên một số lĩnh vực dân sinh bức xúc.

- Triển khai sâu một số chuyên đề về công tác dân vận khéo; công tác dân vận chính quyền.

- Tham mưu thực hiện tốt các chủ trương chính sách về tôn giáo; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

5. Văn phòng Đảng ủy

- Chủ động tiếp nhận đơn thư, tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời; theo dõi, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy về giải quyết đơn thư.

- Chủ động phối hợp với UBKT các bộ phận giúp việc của Đảng ủy, cơ quan, MTQ và các đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc tham mưu xây dựng kế hoạch hàng năm của ban Chấp hành đảng bộ và ban Thường vụ Đảng ủy trong việc kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, các ngành, các chi bộ trực thuộc báo cáo Đảng ủy phường theo đúng quy định.

6. HĐND phường

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án số 04-ĐA/TU về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân. Đổi mới công tác giám sát, tiếp dân, tiếp xúc cử tri; tăng cường trách nhiệm của Thường trực hội đồng và các đại biểu HĐND. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND phường trả lời sớm các ý kiến, kiến nghị của cử tri không chờ đến kỳ họp sau.

- Duy trì chế độ giao ban hàng tháng; chú trọng việc bồi dưỡng, tập huấn, kiểm tra chất lượng hoạt động của HĐND và các ban của HĐND phường.

- Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định.

7. UBND phường

- Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đối với Đảng viên, cán bộ công chức cơ quan phường và các ngành, các TDP.

- Triển khai nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và các cấp về: Quy định kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước, xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn để kiểm soát chặt chẽ.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về CCHC đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, đầu tư công, đất đai, tài nguyên, thuế. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

8. MTTQ và các đoàn thể phường

- Thực hiện có hiệu quả quyết định số 217-QĐ/TW về quy chế giám sát phản biện xã hội và quyết định số 218-QĐ/TW về việc MTTQ tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Nhất là tham gia góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Chủ trì, phối hợp tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri.

- Nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác giáo dục gắn với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

-  Tổ chức lấy phiếu thăm dò về thái độ tiếp công dân qua kênh các Ban Công tác Mặt trận tại các TDP  với cán bộ phường, nhất là cán bộ thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, cán bộ địa chính – xây dựng.

9. Công an phường, BCH Quân sự phường

- Quán triệt sâu và xây dựng kế hoạch thực hiện trong cán bộ chiến sĩ của đơn vị, tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện.

- Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Kịp thời phát hiện, đấu tranh, tham mưu xử lý những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc; có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.

10. Các cấp ủy chi bộ.

- Quán triệt tới cán bộ đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Có kế hoạch hành động thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để triển khai tại chi bộ.

-  Trước ngày 20 hàng tháng thông tin, báo cáo kết quả thực hiện của chi bộ, đảng viên về văn phòng Đảng ủy tổng hợp báo cáo Đảng ủy.  

Nguồn: VPĐU