hoạt động khối chính quyền

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức năm 2019
Ngày đăng 04/12/2019 | 15:47  | Lượt xem: 37

Với không khí khẩn trương, nghiêm túc trong 1 ngày 4/12/2019, tại phòng họp III, UBND phường tổ chức đánh giá cán bộ công chức UBND phường năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 29/11/2019 của UBND quận Long Biên về Đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019 làm việc trong các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận Long Biên, UBND phường tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết- Phó bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Hoàng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch HĐND phường, cùng toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường. Chủ trì hội nghị: đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- PBT Đảng ủy- CT UBND phường.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- Chủ tịch UBND phường- thủ trưởng cơ quan đã tóm tắt nội dung kế hoạch số 401/KH-UBND đến toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan. Trước tiên đồng chí Hoàng Mạnh Cường- Phó Chủ tịch HĐND tự đánh giá, sau đó đến đồng chí chủ tịch UBND, 2 Phó chủ tịch UBND, tiếp theo từng cán bộ, công chức, viên chức trình bày bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của mình theo đúng biểu mẫu của Quận. Từng đồng chí tự trình bày bản đánh giá, tập thể tham gia góp ý, đồng chí chủ tịch UBND đánh giá, quyết định xếp loại đối với công chức, lao động hợp động phường.

Kết quả đánh giá, phân loại đánh giá hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng là căn cứ để xếp loại thi đua, bình xét khen thưởng hằng năm; là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đánh giá, phân loại hằng năm đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc đánh giá cán bộ, công chức năm 2019 của Phường Ngọc Lâm được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo thẩm quyền. Trong năm 2019, cơ bản các đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch tuy nhiên vẫn còn có một số nhiệm vụ của một số cán bộ công chức còn tồn tại, và vị trí xếp loại thi đua chưa được cao. Kết quả chung: có 23 đồng chí cán bộ công chức được đánh giá, xếp loại, trong đó đồng chí chủ tịch UBND, đồng chí Phó chủ tịch HĐND, 2 đồng chí PCT UBND được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đề xuất quận xếp loại, 19 đồng chí xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp các cán bộ công chức, lao động hợp đồng cơ quan hứa sẽ phấn đấu tốt hơn nữa hoàn thành các nhiệm vụ được giao, và nhiệm vụ năm 2020. Giao đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh- Công chức văn phòng thống kê tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ công chức báo cáo UBND Quận đúng quy định.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Từng cán bộ trình bày bán đánh giá của cá nhân

 Các đồng chí sự hội nghị