CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
96/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2014 của UBMTTQ phường Ngọc Lâm 06/04/2015
95/KH-UBND Kế hoạch triển khai và phát động cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phong trao thi đua yêu nước năm 2015 02/04/2015
77/QĐ-UBND Quyết định về khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2011-2015 trong thực hiện CT 03 của BTC 16/03/2015
73/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2015 13/03/2015
115/UBND-TĐKT Công văn đăng ký danh hiệu thi đua năm 2015 10/03/2015
49/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2015 28/02/2015
44/KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Ngọc Lâm 15/02/2015
47/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của UBND phường Ngọc Lâm 15/02/2015
43/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2016 15/02/2015
42/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2016 15/02/2015
45/KH-UBND Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 15/02/2015
46/KH-UBND Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý tới người dân trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2016 15/02/2015
43/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 11/02/2015
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2015 28/01/2015
24/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2014 23/01/2015
14/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong công tác chính quyền năm 2014 14/01/2015
09/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ năm 2014 12/01/2015
07/QĐ-UBND Quyết định tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội phụ nữ năm 2014 09/01/2015
06/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội NCT phường Ngọc Lâm năm 2014 07/01/2015