Bài viết chuyên sâu

Đảng ủy phường Ngọc Lâm thực hiện tốt Chương trình toàn khóa số 01-CTr/QU của Quận ủy.
Ngày đăng 29/10/2019 | 09:18  | Lượt xem: 89

Thực hiện chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020” gắn với Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020” gắn với Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện số 21 – KH/ĐU ngày 28/12/2015 về Tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU giai đoạn 2015-2020 năm 2016; kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 14/2/2017 về Thực hiện Chương trình 01-CTr/QU năm 2017; kế hoạch số 96-KH/ĐU ngày 17/1/2018 về Thực hiện Chương trình 01-CTr/QU năm 2018; kế hoạch số 143-KH/ĐU ngày 13/2/2019 về Thực hiện Chương trình 01-CTr/QU năm 2019. Đảng ủy đã quán triệt và triển khai ngay tới toàn thể các chi bộ trực thuộc về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Chương trình để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị từ phường đến các đơn vị trực thuộc. Gắn việc triển khai tổ chức thực hiện Chương trình với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch công tác của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị. Các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu của Chương trình được Đảng ủy cụ thể hóa triển bằng các kế hoạch năm, xây dựng các nội dung, hướng dẫn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, các chi bộ TDP.

Từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu cuả đội ngũ cán bộ, đảng viên, thường xuyên rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy chính quyền và các đoàn thể; trong phân công nhiệm vụ đã thể hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng các văn bản, thực hiện việc lồng ghép nội dung và nâng cao chất lượng cuộc họp; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của cấp ủy các cấp; chủ động xây dựng các kế hoạch  thực hiện nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Chủ động tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ TDP, trọng tâm với những chi bộ có sự thay đổi nhân sự sau đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020; Duy trì tốt việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy và đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi để các đảng viên sinh hoạt 2 chiều thực hiện nhiệm vụ tại nơi cư trú. Nghiêm túc trong xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,Đảng ủy phường tổ chức linh hoạt, đa dạng, nhiều hình thức như việc học tập Nghị quyết các cấp: (báo cáo viên truyền đạt, qua đĩa DVD hình…). Giám sát chặt chẽ việc viết thu hoạch sau từng đợt gắn với đánh giá phân loại cuối năm. Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp uỷ thiết thực, hiệu quả sát với địa phương, đơn vị, không hình thức.Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên quan tâm đến công tác dư luận xã hội: củng cố, đề xuất kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội quận và phường, tăng cường trao đổi đối thoại và định hướng ngay trong từng cuộc giao ban dưới sự chủ trì của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của các ngành liên quan.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của quận ủy về thực hiện công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII.Tiếp tục quán triệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quy trình, nội dung theo Hướng dẫn số 10-HD/QU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy. Triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng TCCS đảng, đảng viên theo đúng hướng dẫn Quận ủy.  Công tác đánh giá cán bộ: thực hiện nghiêm túc, khách quan trong tự đánh giá  nhận xét, phê duyệt xếp loại hành tháng  theo tiêu chí đánh giá đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng phù hợp với khung năng lực VTVL và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; Chấp hành và thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, tiếp nhận, rà soát quy hoạch theo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt việc rà soát, đăng ký với TTBDCT quận để tham gia học các lớp đào taọ, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong quy hoạch, cán bộ lãnh đạo, quản lý theo VTVL. Triển khai, thực hiện nghiêm túc mô hình cơ quan điện tử phường. Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Triển khai thực hiện tốt 02 chuyên đề của UBKT Quận ủy tại Đảng bộ phường về: “Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” và “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường”. Triển khai thực hiện tốt 6 quy chế dân chủ do quận ban hành. Duy trì và thực hiện chuyên đề “Vai trò tổ dân vận trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận thực hiện hòa giải cơ bản các vụ việc mâu thuẫn ngay tại nơi phát sinh.Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như giải phóng mặt bằng, thực hiện các tiêu chí xây  dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, công tác vận động thu thuế và các loại quỹ trên  địa bàn. Hội đồng nhân dân thực hiện kết luận của quận ủy trong việc nâng cao hoạt động công tác thẩm tra, giám sát, tập trung tái giám sát các nhiệm vụ còn hạn chế sau giám sát. Tổ chức hội nghị giám sát chuyên đề với chính quyền, các ngành trong thực hiện các nghị quyết HĐND phường đã thông qua. Củng cố, hướng dẫn các Ban HĐND thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo Luật tổ chức chính quyền. Ủy ban nhân dân đã triển khai tốt các kế hoạch thực hiện các nội dung về kỷ cương, cải cách hành chính thực hiện Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và "vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp". Xây dựng và thực hiện tốt quy trình nội bộ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, duy trì nề nếp Điều hành theo quy chế, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình”; duy trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm và phục vụ nhân dân; MTTQ phường đã thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội theo; Nâng cao chất lượng các hội nghị đối thoại định kỳ, đột xuất theo quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy. Tập trung giám sát cơ chế chính sách hỗ trợ, đền bù trong giải phóng mặt bằng. Chế độ chính sách với người có công với cách mạng, các trường hợp được bảo trợ xã hội, nhất là trong dịp Lễ, Tết. Các vấn đề kiến nghị quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, cán bộ, hội viên. Đổi mới phương thức, triển khai kế hoạch, phân công thực hiện thực chất, hiệu quả trong giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và bộ qui tắc ứng xử đối với cán bộ đảng viên.

Để tiếp tục phát huy thế mạnh của mình Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIII; xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2020-2025. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập quán triệt các nội dung của chương trình để nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn thể cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện. Tiếp tục đổi mới việc xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của cấp ủy cấp trên gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND phường, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 - 2025. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan hiệu quả hoạt động”.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 01