Bài viết chuyên sâu

Hội LHPN Phường Ngọc Lâm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội 8 tháng đầu năm 2019!
Ngày đăng 03/09/2019 | 08:43  | Lượt xem: 42

Ngân hàng Chính sách xã hội là một hình thức của Đảng, Nhà nước để thực hiện chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến đúng các đối tượng cần hỗ trợ phải có sự chung tay vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội và đối với phường Ngọc Lâm không thể không nhắc đến Hội LHPN phường, từ việc bình xét, xác định đối tượng đến tuyên truyền, vận động sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn đúng hạn cũng như giám sát việc thực hiện chính sách xã hội.

Là công cụ đặc thù để thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong hoạt động của mình Ngân hàng Chính sách xã hội cần sự hỗ trợ, tham gia của các cấp chính quyền và đặc biệt là của các tổ chức chính trị - xã hội tại đại phương để cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, công khai, minh bạch. Thủ tục phải ngày càng đơn giản, thuận lợi, bên cạnh đó, cần chống thất thoát.
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Cơ quan nhà nước các cấp cần phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện tín dụng chính sách xã hội, cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Thực hiện giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như đối với hoạt động tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện; Thực hiện các công việc được Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác; lồng ghép các nội dung được ủy thác với các chương trình, dự án và hoạt động thường xuyên của tổ chức chính trị-xã hội; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Về Hội LHPN phường tham gia thực hiện tốt các chính sách tín dụng hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội ; làm tốt việc bình xét đối tượng vay vốn, quản lý và hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm dịch vụ ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua hình thức tự đào tạo hoặc thực hiện chương trình hợp tác đào tạo với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tính đến thời điểm 8 tháng đầu năm 2019 hiện nay Tổng số vốn hiện đang quản lý: 7.269.900.622 đồng/ 127 hộ vay. Trong đó:   - Vốn GQVL (Giải quyết việc làm) : 2.590.000.000 đồng/ 56 hộ vay. Vốn HMTN(Mới thoát nghèo) : 2.825.000.000 đồng/ 63  hộ vay. Vốn NƠXH (mua nhà ở xã hội): 1.789.900.622 đồng/ 05 hộ vay. Vốn HSSV (học sinh sinh viên): 15.000.000đ/01 hộ vay. Vốn HN(hộ nghèo): 50.000.000/1 hộ vay. Không có lãi tồn quá hạn, nợ quá hạn, nợ xấu. Đạt được những kết quả quan trọng đó, bên cạnh nỗ lực của Ngân hàng là sự vào cuộc của đơn vị ủy thác Hội LHPN phường, qua xác lập các mô hình cho vay, quản lý vốn vay hiệu quả. 

Hội LHPN phường đã triển khai các nội dung ủy thác bao gồm: Thông báo và phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng; tập huấn công tác khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh,... để giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả; họp đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; bình xét công khai hộ vay vốn của tổ tiết kiệm và vay vốn; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với các bên có liên quan kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, đôn đốc hộ vay trả nợ.

Hình thức ủy thác của Hội LHPN phường Ngọc Lâm là nhằm công khai hóa, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của tổ chức hội, đoàn thể, đồng thời, củng cố hoạt động của tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương. Việc bình xét hộ vay vốn công khai, dân chủ, đảm bảo đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Mặt khác, việc ủy thác giúp đối tượng thụ hưởng tiếp cận dễ dàng, hiệu quả với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Quan hệ giữa Ngân hàng và Hội LHPN phường được xác lập bằng các văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác. Một mô hình của đơn vị ủy thác Hội LHPN phường Ngọc Lâm thực hiện tín dụng chính sách khác rất hiệu quả là mô hình Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đây là một tập hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên cùng địa bàn có nhu cầu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống. Các thành viên (tổ viên) tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh và đời sống, đồng thời cùng giám sát nhau trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ Ngân hàng./.

*Một số hình ảnh giao dịch tại đơn vị ủy thác Hội LHPN phường Ngọc Lâm: