Bài viết chuyên sâu

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 11/09/2015 | 13:36  | Lượt xem: 362

.

              9 tháng đầu năm 2015 công tác cải cách hành chính (CCHC) của UBND phường Ngọc Lâm tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Long Biên và Đảng ủy phường. Các nội dung của công tác CCHC tiếp tục được duy trì thực hiện đồng bộ theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, kế hoạch thực hiện CCHC của Thành phố giai đoạn 2011-2015 và các nhiệm vụ trọng tâm của CCHC năm 2015.

          UBND phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện công tác CCHC như: Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 26/02/2015 về thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với Chương trình 04-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên" năm 2015; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 07/02/2015 về thực hiện Mô hình điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2015 về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/02/2015 về việc duy trì áp dụng, cải tiến và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 10/02/2015 về công tác tự kiểm tra thực thi nhiệm vụ; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 10/02/2015 về thực hiện Kỷ cương hành chính năm 2015; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 27/3/2015 về về thực hiện Mô hình Cơ quan điện tử phường Ngọc Lâm năm 2015; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 26/02/2015 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/02/2015 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, qua đó, giúp UBND phường ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng về thẩm quyền, thể thức, nội dung, tạo hành lang pháp lý để cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện.

          Các yêu cầu cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được UBND phường tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Hàng tháng, quý UBND phường thực hiện rà soát TTHC gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn; tiến hành kiểm soát TTHC theo quy trình quy định tại Quyết định số 8614/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND quận Long Biên, chủ động xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, điều chỉnh đối với các TTHC có sự thay đổi, đề xuất loại bỏ những TTHC không còn phù hợp đáp ứng nhu cầu thực tế: Hiện nay có 156 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND phường được thực hiện tại UBND phường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các thông tin về TTHC được thường xuyên cập nhật đầy đủ, được tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, niêm yết công khai tại những vị trí thuận lợi nhất để nhân dân dễ tiếp cận, khai thác, sử dụng và giám sát việc thực hiện.

          Phát huy những kết quả đạt được của UBND phường Ngọc Lâm 2 năm liển (2013, 2014) được UBND quận Long Biên công nhận là đơn vị đạt chuẩn trong thực hiện Mô hình điểm Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", UBND phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội; Tổ chức duy trì tốt hoạt động của bộ phận "một cửa" theo Mô hình điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt theo Quyết định số 4040/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND quận Long Biên.

          Toàn bộ quá trình từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện trên phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cách công khai, dân chủ, thuận tiện, đơn giản, kịp thời và sát thực, đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ; việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực hiện triệt để, đạt hiệu quả cao.

          9 tháng đầu năm 2015 bộ phận "một cửa" đã tiếp nhận tổng số 20.467 hồ sơ hành chính các loại; đã giải quyết và phối hợp giải quyết được 20.445 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,98%), còn lại 22 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Không có đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, tổ chức về thái độ của cán bộ, công chức và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 100% kết quả đánh giá thông qua phiếu lấy ý kiến công dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và thiết bị đánh giá của tổ chức, công dân hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức bộ phận "một cửa" và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

          Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC tại các bộ phận chuyên môn đã đi vào nề nếp, nhiều đơn vị báo cáo đúng hạn. Các đơn vị thực hiện chế độ tốt báo cáo như: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), Văn phòng UBND phường, bộ phận Tài chính - Kế toán...

          Song song với việc cải cách TTHC, UBND phường đã thực hiện cải cách bộ máy hành chính theo hướng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị tham mưu và người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu đổi mới, thiết thực, có hiệu quả. Thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn, nội quy, quy chế làm việc của UBND phường để điều chỉnh đảm bảo phù hợp, đúng quy định, phân công rõ người, rõ trách nhiệm.

          Xác định yếu tố con người quyết định chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, UBND phường đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành để nâng cao hơn chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, như: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm có biểu xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm cá nhân; Xây dựng lịch công tác tuần rõ nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức trong từng ngày làm việc có sự kiểm soát của lãnh đạo trước khi ban hành. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra công vụ thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và kế hoạch, lịch công tác của UBND phường đã ban hành gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng tháng đảm bảo mức xếp loại phù hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo ý thức tự giác, nề nếp làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Song hành cùng với đó là việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức yên tâm công tác và cống hiến.

          Để đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách hành chính, thay đổi nhận thức phong cách và phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, UBND phường Ngọc Lâm đã triển khai thực hiện việc áp dụng Mô hình Cơ quan điện tử cấp phường được UBND quận Long Biên phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 24/02/2015, các điều kiện về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực được đầu tư đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và thực thi công vụ được đẩy mạnh, qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền phường.

          9 tháng đầu năm 2015 UBND phường Ngọc Lâm đã triển khai thực hiện tốt việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2008, qua đó giúp UBND phường chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong hoạt động quản lý nhà nước

            Trong 3 tháng cuối năm 2015, UBND phường Ngọc Lâm đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, thường xuyên rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính và cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt hoạt động Bộ phận "một cửa" theo Mô hình điểm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, thực hiện có hiệu quả Mô hình Cơ quan điện tử và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát, điều chỉnh những nhiệm vụ còn trùng lắp, chồng chéo. Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống hành chính,… Đặc biệt, toàn thể cán bộ, công chức đều nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra nhằm pháp hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và nêu gương điển hình đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy, UBND quận Long Biên và Đảng ủy phường, sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trên địa bàn phường, tin rằng công tác cải cách hành chính của UBND phường Ngọc Lâm sẽ đạt được nhiều kết quả khích lệ trong thời gian tới.